МЕД (Honey)

600.00 ден

Description

Natural HONEY

Origin:
Own apiary in the village of Velmej, DEBRCA region, R.Macedonia.

Registered primary producer: DPTU TRIMED DOOEL, st. Pitu Guli 74, 6000 Ohrid, Republic of Macedonia
RBO: 237305075
Contact:
– GSM +389 75 242 075
– www.trimed.mk;
– e-mail: trimed.ohrid@gmail.com
– shelf life: Unlimited
– date of packaging: Printed on the cap;
– net quantity: 1kg (+/- 5%)

“Natural centrifuged honey that is rich in rich content of enzymes, organic acids and vitamins, from the clean ecological environment in the village of Velmej, the region of Debrca.
Honey obtained from “honey dew” (secretion from living parts of plants).
The resulting honey is 100% pure and natural, without the use of any additives to improve the taste, aroma or its quantification.
Bees against parasites are treated exclusively with scientifically proven organic agents (acids) that do not reduce the quality of honey or other primary bee products.
All this contributes to the honey having a specific and unusual taste that is acceptable to even the greatest gourmets.
Good appetite!”

Природен МЕД
– Регистриран примарен производител: ДПТУ ТРИМЕД ДООЕЛ, ул. Питу Гули 74, 6000 Охрид, Р.Македонија;
– РБО: 237305075
– потекло: Од сопствен пчеларник во с. Велмеј, општина ДЕБРЦА.
– контакт: +389 75 242 075
www.trimed.mk;
e-mail: trimed.ohrid@gmail.com
– рок на употреба: Неограничен
– датум на пакување: Втиснат на капачето;
– нето количина: 1кг (+/-5%)ж
„Природен центрифугиран мед кој изобилува со богата содржина на ензими, органски киселини и витамини, од чистата еколошка средина во с. Велмеј, регионот на Дебрца.
Мед добиен од „медна роса“ (секрет од живите делови на растенијата).
Добиениот мед е 100% чист и природен, без употреба на било какви адитиви за подобрување на вкусот, мирисот или негова квантификација.
Пчелите против паразити се третираат исклучиво со научно докажани органски средства (киселини) кои не го намалуваат квалитетот на медот или другите примарни пчелни производи.
Целото тоа придонесува медот да има специфичен и несекојдневен вкус кој е прифатлив и за најголемите гурмани.
Добар апетит!“